Evolution


Eftersom jag bygger mycket av mina resonemang på evolutionsteorin vill jag beskriva den mycket kortfattat här. Darwins evolutionsteori baseras på tre antaganden:

  • Alla arter kan teoretiskt reproducera sig obegränsat
  • Det finns variation inom en population
  • Miljöns resurser är begränsade

I en viss miljö kommer somliga individer att klara sig bättre, leva längre och få fler avkomma. En del av variationen beror på ärftliga faktorer (gener). Nästa generation av populationen kommer att bestå till större del av individer med gener som gav bättre överlevnad och fler avkomma.

Evolutionens strävan?

Många tror att evolutionen har ett mål att uppnå en perfekt varelse, och tror att människan är denna evolutionens höjdpunkt eller slutpunkt. Så är ju inte fallet. Om det finns någon strävan i evolutionen, så är det genernas vilja att reproduceras och därigenom leva kvar.

Som art betraktad är ju människan ett nytt och oprövat kort på den evolutionära scenen. Somliga arter har ju redan bevisat att de är konstruktioner som tål tidens tand, och det är väl det som är evolutionärt “lyckat”. Exempelvis är alligatorn en art som existerat i 200 miljoner år, dvs de levde parallellt med dinosaurierna, överlevde dessa och finns än idag. De allra flesta arter dör ut på en mycket kortare tid.

Är evolutionen avslutad?

Evolutionen pågår ju fortfarande, och stora miljöändringar kan relativt snabbt ge förändringar i en populations gener om de påverkar överlevnaden i den nya miljön. Det är därför exempelvis förhastat att dra slutsatsen att inga människor är anpassade till den mat vi har fått efter jordbrukets införande. Vilka genetiska anpassningar vi har för att tåla exempelvis spannmåls- och mjölkprodukter är individuellt. Vad vi kan säga med stöd av evolutionsteorin är att alla friska människor klarar den mat vi åt när vår art utvecklades på stenåldern i Afrika, och att ingen har hunnit anpassas genetiskt till industrilivsmedel som börjat saluföras de senaste 200 åren.